Brunox Epoxy 250ml - konvertor rzi

bez DPH: 247 Kč

s DPH: 298 Kč

  • Výrobce: Brunox AG
  • Katalogové číslo: 88705
  • Hmotnost: 0,285 kg

Brunox Epoxy 250ml


 Sanační prostředek - epoxidový podklad. Prostředek pro opravu zrezivělých míst.

Brunox Epoxy 250ml


 Sanační prostředek + epoxidový podklad ( neobsahuje olovo, zinek a chroman.)

Brunox Epoxy neutralizuje rez, reakcí se rzí, železem a ocelí vytváří černou velmi odolnou vrstvu, která poskytuje dlouhodobou ochranu před korozí. Je brousitelný a přelakovatelný všemi typy barev.
Brunox Epoxy je vypalovatelný při teplotě 180°C.

Prostředek pro opravu zrezivělých míst.
Použití jako sanační prostředek nebo epoxidový podklad pro průmyslovou výrobu konstrukcí, strojů, vozidel atd. Brunox Epoxy je patentovaný systém sanace rzi na základě
epoxidových pryskyřic. Koňakově zabarvená čirá tekutina tvoří s neutralizovanou vrstvou rzi kovově organický železitý komplex. Tato tvořící se černá velmi kompaktní a odolná ochranná vrstva poskytuje dlouhodobou ochranu před korozí a je díky obsahu epoxidových pryskyřic současně perfektní podkladovou vrstvou.
Hodí se znamenitě pro opravy strojů, zařízení a vozidel. Díky své vysoké pronikavosti do pórů rzi a perfektní tvorbě filmu (žádné stopy po štětci) poskytuje dobrou účinnost a možnost dalšího zpracování. Neobsahuje těžké kovy a anorganické kyseliny. Je neomezeně skladovatelný a ředitelný acetonem. Snáší se s krycími laky a tmely z obchodní sítě.

Obsah: 250ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo Nebezpečí

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.