Barva plnící základová šedá Racing sprej 500ml

bez DPH: 129 Kč

s DPH: 155 Kč

  • Výrobce: Kwasny Germany
  • Katalogové číslo: 4534
  • Hmotnost: 0,52 kg

Barva plnící základová šedá Racing sprej 500ml


Vysoce kvalitní základová barva s vysokou kryvostí a plnícím efektem. Použitelná v exteriéru i interiéru.

Barva plnící základová šedá Racing sprej 500ml

Vysoce kvalitní základová barva s vysokou kryvostí a plnícím efektem. Použitelná v exteriéru i interiéru.


Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.