Barva na nárazníky černá 400ml

bez DPH: 162 Kč

s DPH: 195 Kč

  • Výrobce: Rustbreaker
  • Katalogové číslo: 88190
  • Hmotnost: 0,39 kg

Barva na nárazníky černá 400ml


Vrchní barva na plastové nárazníky automobilů. Poskytuje matnou vysoce trvanlivou, pružnou finální vrstvu na plastové nárazníky automobilů.

Barva na nárazníky černá 400ml

Vrchní barva na plastové nárazníky automobilů. Poskytuje matnou vysoce trvanlivou, pružnou finální vrstvu na plastové nárazníky automobilů. Má výbornou kryvost a aplikuje se přímo na nárazník – není nutno použít základ na plasty (2v1).Barva uzávěru imituje barvu obsahu.


Obsah: 400ml

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.  P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.