Barva na disky kol ocelově stříbrná 500ml

bez DPH: 157 Kč

s DPH: 189 Kč

  • Výrobce: Rustbreaker
  • Katalogové číslo: 5567
  • Hmotnost: 0,49 kg
  • Počet v balení: 10 ks

Barva na disky kol ocelově stříbrná 500ml
Specíální barva určená pro disky kol. Odoláva solím a sliným znečištěním.

Barva na disky kol ocelově stříbrná 500ml
Specíální barva určená pro disky kol. Odoláva solím a sliným znečištěním.

Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.  
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.  P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku. - prevence – pro spotřebitele i průmysl:  P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 – Zamezte vdechování par/aerosolů.  P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/obličejový štít. P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte  P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.    P370 + P378 – V případě požáru: K uhašení použijte pěnu (odolná alkoholu), oxid uhličitý, postřikovou mlhu, prášek. - skladování  - pro spotřebitele i průmysl:    P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 – Skladujte uzamčené.   P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. - odstraňování -  pro spotřebitele i průmysl:    P501 - Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.