Autocleaner autobalsám 500ml

bez DPH: 96 Kč

s DPH: 115 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 1174

Autocleaner autobalsám 500ml
Nový Autobalsam je na bázi tekutého vosku s účinnými nano-částicemi, které zaručují velmi snadné a jednoduché nanášení a rozleštění.

Autocleaner autobalsám 500ml


Charakteristika výrobku:
Lešticí a konzervační přípravek s tvrdým voskem ošetřuje a dlouhodobě chrání karosérie motorových vozidel. AUTOBALSAM® vytvoří nemastný, nesmáčivý, vysoce lesklý film, který zabraňuje ulpívání prachu a nečistot. Obsahuje ochranný UV filtr, který chrání lak karoserie před slunečním zářením a jeho stárnutím. AUTOBALSAM® je na bázi tvrdého vosku s účinnými nano-částicemi, které zaručují velmi snadné a jednoduché nanášení a rozleštění. AUTOBALSAM® čistí asfaltové skvrny a odstraňuje nečistoty od pohonných hmot v okolí tankovací nádrže. Autobalsam bílá je disperze vosků, emulgátorů a vodoodpudivých látek v organickém rozpouštědle. UV FILTR chrání ošetřovaný povrch před účinky slunečního záření a pomáhá zpomalovat stárnutí materiálu po celý rok.
Obsah Autocleaner Autobalsam vystačí až na 3 komplexní ošetření.

Použití:
Na dobře omytý a osušený lak se nanese postupně stejnoměrná, tenká vrstva Autobalsamu. Vznikající bělavý film se ihned leští flanelem do vysokého lesku. Přípravek pracuje na bázi NANOTECHNOLOGIE - nano-částice zajišťují dlouhodobé působení aktivních látek přípravku a umožňují jeho snadnou aplikaci. Přípravek se snadněji nanáší na ošetřovaný povrch a ve větším množství vyplňuje povrchovou texturu aktivní látkou. Přípravek je určen k přímému použití. Obsah přípravku je nutné před použitím protřepat! Pro zajištění dokonalé čistoty a konzervace vašeho vozu doporučujeme před použitím Autobalsamu omýt karoserii Autošamponem.

Vzhled a vlastnosti:
Nový Autobalsam je na bázi tekutého vosku s účinnými nano-částicemi, které zaručují velmi snadné a jednoduché nanášení a rozleštění.


Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ
Nebezpečné látky: uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%) 

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P3331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.