Arva oplachová 25lt

bez DPH: 2 393 Kč

s DPH: 2 895 Kč

  • Výrobce: Velvana
  • Katalogové číslo: 5066
  • Hmotnost: 27 kg

Arva oplachová 25lt
Oplachový odmašťovací přípravek Používá se kodstranění mastných nečistot a olejů různých částí automobilů, nářadí, podlah dílen, garáží apod..

Arva oplachová 25lt
Oplachový odmašťovací přípravek. Žlutá až tmavohnědá kapalina, směs organických rozpouštědel a emulgačních přísad.
Použití:
Emulgační, oplachový odmašťovací přípravek na silně znečistěné
povrchy; používá se kodstranění mastných nečistot a olejů různých částí automobilů, nářadí, podlah dílen, garáží apod.
Před aplikací se přípravek protřepe. Na jednotlivé součásti se nastříká
rozstřikovacím zařízením nebo se nanese ručně štětcem. Menší částky
je možno do arvy ponořit. Na předměty se nechá přípravek působit 5-10
minut dle stupně znečištění a pak se opláchne vodou, aby se odstranila
emulse, kterou arva s vodou vytvoří. Elektrické části se před použitím Arvy zakryjí. Po oplachu vodou může dojít ke korozi koncovek kabelů na motoru apod., proto je třeba provést po osušení jejich konzervační ochranu.

Obsah: 25lt

Bezpečnostní informace:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.