ArmorAll - Pěna na pneumatiky 500ml

bez DPH: 124 Kč

s DPH: 149 Kč

  • Výrobce: Armorall
  • Katalogové číslo: AA-47600

ArmorAll pěna na pneumatiky

ArmorAll - Čistí, leští a chrání pneumatiky. Během několika minut odstraní veškerou špínu z povrchu pneumatik.

ArmorAll pěna na pneumatiky

ArmorAll - Čistí, leští a chrání pneumatiky. Během několika minut odstraní veškerou špínu z povrchu pneumatik.

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.