Osvěžovač vzduchu Aroma Car ORGANIC Vanilla 40g

bez DPH: 48 Kč

s DPH: 58 Kč

  • Výrobce: MTM Industries
  • Katalogové číslo: 3058

Osvěžovač vzduchu Aroma Car ORGANIC Vanilla 40g

Efektivní osvěžovač vzduchu, který je ve formě plechovky. Lze jej umístit přímo pod sedadlo, kde také dobře funguje při vyšších teplotách. 

 

Osvěžovač vzduchu Aroma Car ORGANIC Vanilla 40g

Efektivní osvěžovač vzduchu, který je ve formě plechovky. Lze jej umístit přímo pod sedadlo, kde také dobře funguje při vyšších teplotách. Vůně může být okamžitě cítit a jako produkt je šetrný k životnímu prostředí. Vyrobeno z organického materiálu. Je umístěn v plastovém krytu bez papírového obalu. Lze jej používat pouze ve svislé poloze. Před použitím vytáhněte horní plastovou misku, vyjměte kovový uzávěr a plastovou čepičku.


Vlastnosti:

  • Ekologicky šetrné

  • Velmi efektivní produkt

  • Vy, jako zákazník to budete milovat

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy o nakládání s odpady.

 


aroma_car_org_vanilla_aaroma_car_org_vanilla_a