Osvěžovač vzduchu Aroma Car ORGANIC Black 40g

bez DPH: 48 Kč

s DPH: 58 Kč

  • Výrobce: MTM Industries
  • Katalogové číslo: 03057

Osvěžovač vzduchu Aroma Car ORGANIC Black 40g

Efektivní osvěžovač vzduchu, který je ve formě plechovky. Lze jej umístit přímo pod sedadlo, kde také dobře funguje při vyšších teplotách. 

 

Osvěžovač vzduchu Aroma Car ORGANIC Black 40g

Efektivní osvěžovač vzduchu, který je ve formě plechovky. Lze jej umístit přímo pod sedadlo, kde také dobře funguje při vyšších teplotách. Vůně může být okamžitě cítit a jako produkt je šetrný k životnímu prostředí. Vyrobeno z organického materiálu. Je umístěn v plastovém krytu bez papírového obalu. Lze jej používat pouze ve svislé poloze. Před použitím vytáhněte horní plastovou misku, vyjměte kovový uzávěr a plastovou čepičku.


Vlastnosti:

  • Ekologicky šetrné

  • Velmi efektivní produkt

  • Vy, jako zákazník to budete milovat

 

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: VAROVÁNÍ

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.   P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.  P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy o nakládání s odpady.